Utbildning för nyckelpersoner inom dialyssjukvård 3-4 april 2019i Sigtuna

Kursarrangörer

Dr Rolf Nystrand, Bio-TeQ Nystrand Consulting

Ing. Gunnar Malmström, GMC


Deltagarna på kursen Dialyssystemet den 4-5 oktober 2017 i Sigtuna

Målgrupp

Utbildningen är skräddarsydd för medicinskt ansvariga läkare/ verksamhetschefer, sakkunniga apotekare, chefsjuksköterskor på dialyskliniker, utbildningsansvarig samt medicinteknisk ingenjörer som tidigare deltagit i SLS-kurser på Danderyds sjukhus AB.


Kunskapsmål

Fördjupad kunskap om de regelverk som styr tillverkningen av läkemedel/ (substitutionslösning) på en dialysklinik som utför HDF-behandlingar/ GMP

  • Förståelse för hela bakomliggande dialyssystemet från förbehandling, vattenrening (RO), distributionsslinga, dialysmaskin till patient. Säkerhet ur
  • mikrobiologisk,
  • kemisk 
  • medicinteknisk synvinkel.
  • Teknisk genomgång om hur vattenrenare och dialysmaskiner fungerar och vad som kan hända vid olika felscenarier. 

Vilka delar måste finnas med i klinikens kvalitetssystem. Hur man validerar dialyssystemet på ett adekvat sätt.

Vad ska man tänka på vid projektering av en ny dialysavdelning.

Tillfällen finns avsatt för deltagarna att  diskutera rutiner/ kvalitetssystem med kollegor och föreläsare. Kursen är upplagd som tvådagarskurs för att underlätta kunskapsutbyte mellan deltagarna.


Kursinnehåll

Medicinteknisk säkerhet dialys

Så fungerar dialysmaskinen. Beskrivning av dialysmaskinen, hur olika företags dialysmaskiner skiljer sig åt. 

Vad gör dialysmaskinen patientsäker. Vilka parametrar skall man ta hänsyn till vid en upphandling.

Mikrobiologi, GMP

Vad föreskriver internationella standarder på dialysområdet?

Genomgång av Läkemedelsverkets föreskrifter

Hur man tar prover och validerad dialysutrustning på ett adekvat sätt. 

Vad föreskriver Europeiska standarder och Läkemedelsverket.

Vattenreningssystemet.

Vilka krav ska vi ställa vid en upphandling? Vilka kunskaper behöver de som skriver kravspecifikation för upphandling?

Genomgång av de svagheter som finns i vattenreningssystem och hur man minskar riskerna genom bra rutiner. 

Vilka problem kan uppstå med vattenrenaren. Hur man löser akuta problem. Vilka allvarliga händelser har inträffat med vattenreningsutrustningar internationellt.


Anmälan

Kurskostnad 12 300 kr inkl. moms. Priset inkluderar enkelrum och helpension.

Anmälan senast 25 januari. Klicka på anmälnings länken anmälan.

Vi har plats för 25 deltagare. 

CV

Ing Gunnar Malmström har 35 års erfarenhet inom dialysteknik. Startade sin yrkesbana som serviceingenjör på S:t Eriks sjukhus, njurkliniken 1976. Han föreläser för studenter och dialyspersonal nationellt och internationellt. Gunnar arbetar på Medicinsk Teknik på Danderyds sjukhus AB sedan 1996. Han har anordnat SLS-kurser under 15 år. Är kassör i MTFD- Medicin Teknisk Förening Dialys.


Dr. Rolf Nystrand är mikrobiolog med lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom läkemedelsindustrin. Han har varit med vid framtagning av de tekniker som används inom dialys och sysslar med morgondagens tillämpningar. Rolf sitter med i flera standardiseringskommittéer inom dialysområdet. Han är specialist inom sterilisering och desinfektion. Rolf föreläser internationellt och anlitas som konsult av företag och dialyskliniker.